THÔNG TIN NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING

HĐTS HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

 

Số:    893/TB-ĐHTCM-TS2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  11  tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung

kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2014

 

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy, Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012”;

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 06 năm 2012, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 06 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 07 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”;

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2014;

Căn cứ Thông báo về mức điểm xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng ngày 08/08/2014 của Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học, Cao đẳng năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 674/TB-ĐHTCM-TS2014 ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch HĐTS trường về Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2014;

Căn cứ Thông báo số 822/TB-ĐHTCM-TS2014 ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch HĐTS trường về Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2014 đợt 2 và bổ sung chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1;

Căn cứ kết quả phiên họp ngày 11/09/2014 của Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2014 trường Đại học Tài chính - Marketing,

Nay, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung vào Trường kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2014 như sau:

I. VỀ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

1. Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung

Hội đồng tuyển sinh trường quyết định điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung vào trường là 19,0 điểm cho các ngành/chuyên ngành xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Điểm chuẩn trúng tuyển trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

2.  Giấy báo trúng tuyển và nhập học

  • Trường sẽ gửi theo hình thức chuyển phát nhanh Giấy báo trúng tuyển và nhập học trực tiếp đến thí sinh trúng tuyển theo địa chỉ thí sinh ghi trên hồ sơ ĐKXT.
  • Thí sinh có thể download Giấy báo trúng tuyển và nhập học tại địa chỉ http://dms.ufm.edu.vn/

3.  Thời gian, phương thức và thủ tục nhập học

3.1. Thời gian tổ chức nhập học:

  • Thí sinh trúng tuyển có thể đến trường làm thủ tục nhập học ngay khi trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển.
  • Thời gian tổ chức nhập học tập trung: ngày 15/09/2014 (thứ Hai).

3.2. Phương thức nhập học: thí sinh làm thủ tục nhập học theo 1 trong 2 cách sau:

  • Thí sinh trúng tuyển đăng ký nhập học trực tuyến qua mạng của trường tại cổng thông tin http://uis.ufm.edu.vn/ mục Tuyển sinh/Đăng ký nhập học. Khi đến trường, thí sinh nộp các thủ tục nhập học để kiểm tra, đối chiếu.
  • Làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường.

3.3. Thủ tục nhập học: thí sinh xem tại http://dms.ufm.edu.vn/ hoặc theo nội dung đính kèm Giấy báo trúng tuyển và nhập học.

3.4. Học phí: thí sinh nộp học phí trực tiếp tại các chi nhánh của Ngân hàng Vietinbank, hoặc tại trường vào ngày làm thủ tục nhập học. Thí sinh xem thông tin chi tiết tại website http://dms.ufm.edu.vn/.

II.  VỀ ĐĂNG KÝ VÀO HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO

Thí sinh trúng tuyển vào trường được đăng ký vào học chương trình chính quy chất lượng cao, chương trình chính quy đặc biệt, chương trình chính quy quốc tế với các ngành/chuyên ngành đào tạo sau:

1. Chương trình quốc tế:

STT

Ngành đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

1

Kế toán

Kế toán & Tài chính

2

Tài chính – Ngân hàng

Ngân hàng & Tài chính

3

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

4

Quản trị kinh doanh

Quản trị Marketing

5

Kinh doanh quốc tế

Quản trị kinh doanh quốc tế

6

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị du lịch

7

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

 

2. Chương trình chất lượng cao và chương trình đặc biệt:

STT

Ngành đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

1

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

2

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

3

Marketing

Marketing tổng hợp

4

Tài chính – Ngân hàng

Ngân hàng

5

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh tổng hợp

6

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính doanh nghiệp

7

Kinh doanh quốc tế

Thương mại quốc tế

 

Thí sinh có nhu cầu học chương trình chính quy chất lượng cao, chương trình chính quy đặc biệt, chương trình chính quy quốc tế có thể đăng ký ngay tại http://uis.ufm.edu.vn/ vào mục tuyển sinh\đăng ký nhập học.

III.  THỜI GIAN HỌC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2014 – 2015

  • Sinh hoạt chính trị đầu khóa và qui chế: từ 22/09 đến 28/09/2014.
  • Học chuyên môn: từ 29/09 đến 03/01/2015.

Mọi chi tiết, xin liên hệ:

Phòng Quản lý đào tạo, trường Đại học Tài chính – Marketing

Số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 01, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 39970941 – E-mail: dms@ufm.edu.vn

Website: http://dms.ufm.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính (để báo cáo);

- Ban Giám hiệu (để biết);

- Các đơn vị thuộc trường;

- Các báo, đài truyền thông;

- Thông báo, website trường;

- Lưu VT, HĐTS 2014.

 

KT. CHỦ TỊCH HĐTS \ HIỆU TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐTS \ PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
ThS. Hứa Minh Tuấn