THÔNG TIN NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING

HĐTS HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

 

Số:        674        /TB-ĐHTCM-TS2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 và

điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung

kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2014

 

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy, Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012”;

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 06 năm 2012, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 06 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 07 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”;

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2014;

Căn cứ Thông báo về mức điểm xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng ngày 08/08/2014 của Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học, Cao đẳng năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả phiên họp của Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2014 trường Đại học Tài chính - Marketing ngày 08/08/2014,

Nay, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào Trường kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2014 như sau:

I. VỀ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC NGUYỆN VỌNG 1

1. Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1:

Căn cứ Thông báo về mức điểm xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng ngày 08/08/2014 của Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học, Cao đẳng năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng tuyển sinh trường lựa chọn điểm xét tuyển Mức 1 tương ứng với các khối thi của trường.

Theo đó, Hội đồng tuyển sinh trường quyết định điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường là 19,0 điểm. Điểm chuẩn trúng tuyển trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Trường sẽ giải quyết cho thí sinh trúng tuyển nhập học đúng ngành đào tạo đã đăng ký trong hồ sơ ĐKDT dựa trên tổng điểm của thí sinh được xếp từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu dành cho từng ngành đào tạo, thí sinh không đủ điểm vào học ngành đã đăng ký trong hồ sơ ĐKDT sẽ được đăng ký vào học tại các ngành khác còn chỉ tiêu tuyển khi đến làm thủ tục nhập học.

2.  Giấy báo trúng tuyển và nhập học

 • Trường sẽ gửi theo hình thức chuyển phát nhanh Giấy báo trúng tuyển và nhập học trực tiếp đến thí sinh trúng tuyển theo địa chỉ thí sinh ghi trên hồ sơ ĐKDT.
 • Thí sinh có thể download Giấy báo trúng tuyển và nhập học tại địa chỉ http://dms.ufm.edu.vn/

3.  Thời gian, phương thức và thủ tục nhập học

3.1. Thời gian tổ chức nhập học:

 • Thí sinh trúng tuyển có thể đến trường làm thủ tục nhập học ngay khi trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển.
 • Thời gian tổ chức nhập học tập trung: 3 ngày, 15 – 16 – 17/08/2014. Thí sinh có thể đến trường nhập học chậm đến ngày 04/09/2014.

3.2. Phương thức nhập học:

 • Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học trực tuyến qua mạng của trường tại cổng thông tin http://uis.ufm.edu.vn/ mục Tuyển sinh/Đăng ký nhập học. Khi đến trường, thí sinh nộp các thủ tục nhập học để kiểm tra, đối chiếu, hoặc
 • Làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường.

3.3. Thủ tục nhập học: thí sinh xem tại http://dms.ufm.edu.vn/ hoặc theo nội dung đính kèm Giấy báo trúng tuyển và nhập học.

3.4. Học phí: thí sinh nộp học phí trực tiếp tại các chi nhánh của Ngân hàng Vietinbank, hoặc tại trường vào ngày làm thủ tục nhập học. Thí sinh xem thông tin chi tiết tại website http://dms.ufm.edu.vn/ .

II. VỀ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

1.  Chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

1.1. Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung: 200 chỉ tiêu

1.2. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

STT

Tên ngành, chuyên ngành

Mã chuyên ngành

Điểm  nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung khối A, A1, D1

Chỉ tiêu

1

Ngành Bất động sản, chuyên ngành Kinh doanh bất động sản

D340116

19,0

20

2

Ngành Tài chính – Ngân hàng: gồm các chuyên ngành

 

 

 

 

Thuế

D340201.3

19,0

30

 

Tài chính công

D340201.5

19,0

40

 

Tài chính bảo hiểm và đầu tư

D340201.6

19,0

40

 

Thẩm định giá

D340201.7

19,0

30

3

Ngành Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học quản lý

D340405.2

19,0

40

 

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

2.  Thời gian, thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

2.1. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung: Từ 07 giờ 30 ngày 20/08/2014 đến 17 giờ 00 ngày 09/09/2014.

2.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

 • Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2014.
 • Lệ phí xét tuyển: 15.000 đồng/hồ sơ.
 • Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc với thí sinh, số điện thoại.

2.3. Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) hoặc nộp trực tiếp ngay tại trường.

2.4. Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung cần ghi cụ thể tên chuyên ngành và mã chuyên ngành muốn xét tuyển vào Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh.

2.5. Ngày công bố kết quả xét tuyển và thủ tục nhập học: 15/09/2014. 

2.6. Căn cứ chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung, nhà trường sẽ xét tuyển theo thứ tự ưu tiên điểm thi từ cao đến điểm chuẩn trúng tuyển qui định cho từng chuyên ngành đào tạo.

3.  Thời gian giải quyết rút hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung

     Thí sinh được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp đến hết ngày 04/09/2014. Kể từ ngày 05/09/2014 trở đi sẽ không giải quyết rút hồ sơ đăng ký xét tuyển.

4.  Lệ phí đăng ký xét tuyển dành cho các thí sinh rút hồ sơ

Không giải quyết hoàn trả lại lệ phí đăng ký xét tuyển.

III.  VỀ ĐĂNG KÝ VÀO HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO

Thí sinh trúng tuyển vào trường được ưu tiên đăng ký vào học chương trình chính quy chất lượng cao, chương trình chính quy đặc biệt, chương trình chính quy quốc tế. Nhà trường không giới hạn chỉ tiêu cho thí sinh trúng tuyển đăng ký vào học các chương trình này.

 

Chuyên ngành đào tạo của các chương trình đào tạo chính quy chất lượng cao:

CHUYÊN NGÀNH

CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY QUỐC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO

CHƯƠNG TRÌNH  CHÍNH QUY ĐẶC BIỆT

Kế toán & Tài chính

X

 

 

Ngân hàng & Tài chính

X

 

 

Quản trị kinh doanh

X

 

 

Quản trị Marketing

X

 

 

Quản trị kinh doanh quốc tế

X

 

 

Quản trị du lịch

X

 

 

Quản trị khách sạn

X

X

X

Kế toán doanh nghiệp

 

X

X

Marketing tổng hợp

 

X

X

Ngân hàng

 

X

X

Quản trị kinh doanh tổng hợp

 

X

X

Tài chính doanh nghiệp

 

X

X

Thương mại quốc tế

 

X

X

 

(X: là các chuyên ngành có tổ chức đào tạo thuộc các chương trình chính quy chất lượng cao)

Thí sinh có nhu cầu học chương trình chính quy chất lượng cao, chương trình chính quy đặc biệt, chương trình chính quy quốc tế có thể đăng ký ngay tại http://uis.ufm.edu.vn/ vào mục tuyển sinh\đăng ký nhập học.

IV.  THỜI GIAN HỌC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2014 – 2015

 • Học GDQP-AN: từ ngày 25/08/2014 – 21/09/2014.
 • Sinh hoạt chính trị đầu khóa và qui chế: từ 22/09 đến 28/09/2014.
 • Học chuyên môn: từ 29/09 đến 03/01/2015.

Mọi chi tiết, xin liên hệ:

Phòng Quản lý đào tạo, trường Đại học Tài chính – Marketing

Số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 01, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 39970941 – E-mail: dms@ufm.edu.vn

Website: http://dms.ufm.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc trường;

- Các báo, đài truyền thông;

 - Thông báo;

- Lưu VT, HĐTS 2014.

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Hoàng Trần Hậu