THÔNG TIN NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP
CHUYÊN NGÀNH HẢI QUAN - XUẤT NHẬP KHẨU

KIẾN THỨC: Đào tạo cử nhân Hải quan có phẩm chất chính trị vững vàng, ý thức được trách nhiệm công dân Việt Nam trong việc giữ gìn, bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Giúp sinh viên nắm vững kiến thức pháp luật về kinh tế, thương mại, nêu cao đạo đức nghề nghiệp và biết tự giữ gìn, rèn luyện sức khỏe. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để tự tin thực hiện tốt công việc trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh... đồng thời có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để phát triển trình độ chuyên môn.

KỸ NĂNG: Giao tiếp, xử lý được các tình huống trong hoạt động chuyên môn đối với đối tác và các doanh nghiệp. Có khả năng nghiên cứu độc lập về các vấn đề chuyên môn. Có các kỹ năng, nghiệp vụ về thuế, hải quan và các lĩnh vực kinh tế, tài chính.

CHUẨN ĐẦU RA: Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh căn bản theo chuẩn TOEIC tối thiểu 405 điểm đối với hệ đại học và TOEIC 350 điểm với hệ cao đẳng sau khi tốt nghiệp. Trình độ tin học Trình độ A, sử dụng được một số công cụ tin học, phầm mềm trong các hoạt động về hải quan.

VỊ TRÍ LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận ở các bộ phận khác nhau trong các cơ quan hải quan tại trung ương, các địa phương (Tổng Cục hải quan tại các tỉnh, thành phố hay tại các chi cục hải quan tại các cửa khẩu), làm công tác hải quan tại các khu chế xuất, đực khu kinh tế, ...