THÔNG TIN NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP
CHUYÊN NGÀNH THUẾ

KIẾN THỨC: Đào tạo cử nhân chuyên ngành thuế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, tài chính, tiền tệ, các khái niệm về nguyên lý của kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh tế, nắm vững kỹ năng thực hành các phần hành cụ thể trong công tác quản lý thuế. Biết sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công tác quản lý tài chính kế toán; đủ khả năng giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực quản lý thuế; đồng thời có khả năng học tập ở bậc cao hơn nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

KỸ NĂNG: Có tư duy chiến lược và có thể tự ra các quyết định đúng đắn trong chuyên môn. Giao tiếp, xử lý được các tình huống trong hoạt động chuyên môn đối với đối tác và các doanh nghiệp. Có khả năng nghiên cứu độc lập về vấn đề chuyên môn. Có các kỹ năng nghiệp vụ về thuế và lĩnh vực kinh tế, tài chính.

CHUẨN ĐẦU RA: Trình độ ngoại ngữ : Có trình độ tiếng Anh căn bản theo chuẩn TOEIC tối thiểu 405 điểm đối với hệ đại học và TOEIC 350 điểm với hệ cao đẳng sau khi tốt nghiệp. Trình độ tin học Trình độ A, sử dụng được một số công cụ tin học, phần mềm trong các hoạt động về thuế.

VỊ TRÍ LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận ở các bộ phận khác nhau trong các cơ quan thuế tại trung ương và các địa phương (Tổng Cục thuế; Cục thuế tại các tỉnh, thành phố hay tại các Chi cục thuế tại các quận, huyện), làm công tác thuế tại các doanh nghiệp.