THÔNG TIN NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

KIẾN THỨC: Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, những kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp. Có khả năng hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới. Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đào tạo các chuyên viên có kiến thức nền tảng về kinh tế, văn hóa, quản trị kinh doanh..., có kiến thức chuyên sâu về Quản trị kinh doanh khách sạn – nhà hàng; có khả năng quản lý, phân tích, am hiểu về văn hóa, môi trường du lịch; sử dụng máy tính dự báo được các tình huống trong kinh doanh khách sạn – nhà hàng.

KỸ NĂNG: Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, những kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp. Có khả năng hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới. Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đào tạo các chuyên viên có kiến thức nền tảng về kinh tế, văn hóa, quản trị kinh doanh..., có kiến thức chuyên sâu về Quản trị kinh doanh khách sạn – nhà hàng; có khả năng quản lý, phân tích, am hiểu về văn hóa, môi trường du lịch; sử dụng máy tính dự báo được các tình huống trong kinh doanh khách sạn – nhà hàng.

CHUẨN ĐẦU RA: Trình độ ngoại ngữ : Có trình độ tiếng Anh căn bản theo chuẩn TOEIC tối thiểu 405 điểm đối với hệ đại học và TOEIC 350 điểm với hệ cao đẳng au khi tốt nghiệp. Trình độ tin học : Trình độ A, sử dụng được một số công cụ tin học trong công tác chuyên môn.

VỊ TRÍ LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP: Sinh viên có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế; các khách sạn – nhà hàng, các khu du lịch, văn phòng các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch …